Przejdź do treści
Strona główna » Procedura współpracy i oferta zajęć » Dla rodziców

Dla rodziców


Poniżej nasza oferta zajęć dla rodziców.
Klikając w tytuł wyświetlisz szczegóły zajęć.

Dojrzałość szkolna (wykład)

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole lub szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej,
 • uświadomienie roli rodziców w stymulowaniu rozwoju dziecka.

Zakres treściowy:

 • dojrzałość szkolna – co się na nią składa,
 • umiejętności, których warto nauczyć dziecko przed pójściem do szkoły,
 • rola rodziców w poszerzaniu wiedzy i umiejętności dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop i projektor.

Kluczowe umiejętności warunkujące sukces edukacyjny dzieci (wykład)
Zajęcia nie będą realizowane w roku szkolnym 2023/24

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat zabaw dydaktycznych i warunków stymulujących rozwój dziecka.

Zakres treściowy:

 • gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka i warunkujące uzyskanie sukcesu edukacyjnego,
 • ważne zasady pracy stymulującej i korygującej rozwój dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, projektor.

Małe dzieco źle mówi (wykład)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli, specjaliści

Czas trwania: 1-2  godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • omówienie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy,
 • diagnoza różnicowa najważniejszych zaburzeń mowy,
 • kierunki postępowania terapeutycznego.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele

Czas trwania: 4-6  godzin zegarowych

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • część teoretyczna: najważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki; wskazówki dla nauczycieli/rodziców, jak mogą pomóc dziecku z zaburzeniami mowy; prawidłowy rozwój mowy dzieci i jej zakłócenia; poprawne a wadliwe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych,
 • część warsztatowa: analiza prawidłowego układu narządów przy artykulacji wybranych głosek; praktyczne ćwiczenia: oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie miękkie), rozwijające percepcje słuchową, słuchu fonematycznego, gimnastyka narządów mowy na wesoło – propozycje dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

 Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

Interwencja profilaktyczna wobec uczniów eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, nauczyciele, uczniowie  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używanie substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, opartych o stanowisko szkoły (oczekiwanie zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, wychowawcy uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmacnianie ochrony uczniów w okresie dojrzewania praz zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem i rozwojem autonomii nastolatków; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania; rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych,
 • podniesienie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci; asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic; wspólnego wypracowania procedur z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

 Warunki współpracy:

 • zajęcia warsztatowe z udziałem i pracą wychowawcy; metody interaktywne.

Rodzicu, pomóż swojemu dziecku wybrać zawód – wykład

Adresaci: rodzice uczniów klas VIII

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • uświadomienie istoty zainteresowań i predyspozycji dzieci w wyborze ścieżki zawodowej,
 • przedstawienie warunków niezbędnych do uzyskania określonych kwalifikacji,
 • wskazanie przeciwwskazań zdrowotnych w wyborze zawodu,
 • wskazanie istoty wsparcia emocjonalnego i bazowania na zasobach i mocnych stronach dziecka,
 • uświadomienie istoty akceptacji decyzji dziecka.

Niezbędne materiały: pomoce: laptop i rzutnik.

Prowadzący: Anna Żądełek- logopeda, doradca zawodowy

Bajki, internet i moje dziecko – zajęcia dla przyszłych rodziców

Adresaci: przyszli rodzice

Cele: wyposażenie przyszłych rodziców w wiedzę dotyczącą wczesnej profilaktyki; postaramy się postaramy się poszukać odpowiedzi na pytania:

 • Ile bajek może oglądać małe dziecko?
 • Czy telewizja i internet wpływają na sen?
 • Dlaczego nie karmić dzieci przy bajkach i czy reklamy i media mają wpływ na powstawanie otyłości u dzieci?
 • Czy mózg dzieci sieci jest inny?
 • Więzi rodzinne a media elektroniczne- czy mają coś ze sobą wspólnego?
 • Jakie znamy konsekwencje obecności mediów w życiu dziecka?

Czas trwania zajęć: jednorazowe 1,5 godzinne spotkanie

Miejsce realizacji: szkoły rodzenia

Prowadzący: mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Pobaw się ze mną – warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku żłobkowym

Adresaci: rodzice i dzieci w wieku żłobkowym

Czas trwania: Cykl 3 zajęć po 30-45 minut w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci.

Miejsce realizacji: żłobek

Cele i zakres treściowy:

 • Kształtowanie świadomości wśród rodziców istoty zabaw wspierających rozwój integracji sensorycznej w warunkach domowych w oparciu o stymulację przedsionkową, proprioceptywną, dotykową, słuchową.
 • Budowanie pozytywnych relacji rodzic – dziecko.
 • Wyjaśnianie rodzicom celu każdej z podjętych zabaw i jej wpływu na rozwój integracji sensorycznej.

Niezbędne materiały: folia ochronna na podłogę, dostęp do stolików dla dzieci i rodziców.

Prowadzący: Anna Żądełek- logopeda, terapeuta intgracji sensorycznej, Justyna Goławska- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Profilaktyka logopedyczna od okresu prenatalnego do okresu wczesnodziecięcego – wykład z elementami warsztatu

Adresaci: kobiety w ciąży i rodzice w wieku wczesnodziecięcym

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: szkoła rodzenia, gabinety organizujące warsztaty dla kobiet w ciąży.

Cele i zakres treściowy:

 • niedopuszczenie do pojawienia się zaburzeń mowy,
 • uświadomienie istoty odpowiedniej pielęgnacji oraz odpowiedniej stymulacji w rozwoju mowy dziecka,
 • kształtowanie świadomości na temat istoty karmienia, wyboru smoczka, rozszerzania diety,

odpowiedniego toru oddychania oraz wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka.

Prowadzący: Anna Żądełek- neurologopeda

Zajęcia Weroniki Sherborne

Adresaci: zajęcia skierowane są do rodziców wraz z dziećmi w wieku 1-3 lata

Czas trwania: 60 minut

Liczebność grupy: 8 rodziców wraz z dziećmi

Termin: Zajęcia cykliczne/ jeden cykl zajęć składa się z 4 spotkań raz w tygodniu. Pierwszy cykl planowany jest w listopadzie po zebraniu grupy, drugi w lutym. Zajęcia w godzinach popołudniowych.

Miejsce realizacji: PPP w Łukowie

Metoda Weroniki Sherborne: Celem tej metody jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do kształtowania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z bliskimi. Stosowanie tej metody rozwija schemat ciała, czucie głębokie, orientację w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy i emocjonalny z bliskimi oraz innymi dziećmi. Dzięki ćwiczeniom dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Prowadzący: mgr Joanna Mucha fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej i metody Weroniki Sherborne

Zapraszamy do współpracy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie