Przejdź do treści
Strona główna » Procedura współpracy i oferta zajęć » Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Poniżej nasza oferta zajęć dla nauczycieli.
Klikając w tytuł wyświetlisz szczegóły zajęć.

Header text

Jak pracować z uczniem z ADHD (wykład z elementami warsztatu)

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele klasa I – VI

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat dokuczania,
 • wypracowanie pomocnych strategii w zapobieganiu zjawisku dokuczania,
 • opracowanie strategii interwencji, gdy dokuczanie już ma miejsce.

Zakres treściowy:

 • czy ADHD istnieje naprawdę i na czym polega to zaburzenie,
 • z jakimi trudnościami zmaga się uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w szkole,
 • co pomaga – strategie wspierające ucznia i nauczyciela w toku lekcji,
 • co w indywidualnym programie  terapeutycznym można zaproponować uczniowi, aby w jego funkcjonowaniu następowała systematyczna poprawa.

 Warunki współpracy:

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

Jak radzić sobie z dokuczaniem w klasie ? (wykład z elementami warsztatu)

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele klasa I – VI

Czas trwania: 2-3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat dokuczania,
 • wypracowanie pomocnych strategii w zapobieganiu zjawisku dokuczania,
 • opracowanie strategii interwencji, gdy dokuczanie już ma miejsce.

Zakres treściowy:

 • czym jest dokuczanie,
 • charakterystyka grup osób biorących udział w tym zjawisku: sprawcy, ofiary i świadkowie,
 • czynniki chroniące przed dokuczaniem i budowanie zdrowej atmosfery w klasie,
 • jak rozmawiać z uczniami, gdy problem dokuczania istnieje; Metoda Wspólnej Sprawy.

 Warunki współpracy:

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

Interwencja profilaktyczna wobec uczniów eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: nauczyciele, rodzice, uczniowie  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

 Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, opartych o stanowisko szkoły (oczekiwanie zaprzestania używania),
 • zawarcie kontraktu w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

 Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: wychowawcy uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, rodzice

Czas trwania: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmacnianie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem i rozwojem autonomii nastolatków; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania; rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych,
 • podniesienie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci; asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic; wspólnego wypracowania procedur z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

 Warunki współpracy:

 • zajęcia warsztatowe z udziałem i pracą wychowawcy; metody interaktywne.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach (wykład)

Prowadzący:  mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – dyrektor PPP w Łukowie, mgr Zofia Skrzymowska – logopeda, psychoprofilaktyk

Adresaci: rady pedagogiczne szkół

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Złość. Czym jest i jak sobie z nią radzić ? (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele młodszych grup przedszkolnych

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole

 Cele i zakres treściowy:

 • poznanie rozwoju emocjonalnego przedszkolaka,
 • czy kara jest skuteczna,
 • sposoby radzenia sobie ze złością.

Rozwój komunikacji językowej w autyzmie (wykład z elementami warsztatu)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: nauczyciele, specjaliści pracujący z osobami z autyzmem

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • omówienie etapów rozwoju komunikacji,
 • charakterystyka mowy w autyzmie,
 • wskazówki – jak kształtować sprawności komunikacyjne dzieci z autyzmem.

 Warunki współpracy:

 • laptop, rzutnik, głośniki.

Wokół autyzmu. Jak pomóc osobom z autyzmem. Jak pracować z osobami z autyzmem (wykład z elementami warsztatu)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

mgr Iwona Połeć – pedagog

 Adresaci: nauczyciele, specjaliści pracujący z osobami z autyzmem

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat autyzmu i strategii postępowania wobec osób z autyzmem.

 Zakres treściowy:

 • objawy diagnostyczne dla autyzmu,
 • różnicowanie autyzmu z innymi zaburzeniami,
 • wpływ problemów z funkcjami wykonawczymi i zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie osoby z autyzmem,
 • trudności językowe i komunikacyjne u osób z autyzmem,
 • teorie dotyczące spektrum zaburzeń autystycznych,
 • metody terapeutyczne i strategie pomocne w pracy z osobami z autyzmem,
 • kształtowanie umiejętności metodą Małych Kroków,
 • stosowanie różnych rodzajów podpowiedzi,
 • rodzaje wzmocnień i rodzaje ich podawania,
 • katalog interesujących publikacji i filmów nt. zaburzeń autystycznych.

 Warunki współpracy:

 • laptop, rzutnik, głośniki, papier ksero, długopisy.

Co mi pomaga w szkole ? Sposoby pracy z uczniem z zespołem Aspergera (wykład)

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: nauczyciele

Czas trwania: 2 godziny zegarowe (wykład)

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • poszerzenie wiedzy nt. zespołu Aspergera,
 • trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych u uczniów z zespołem Aspergera,
 • strategie ułatwiające funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w szkole.

 Zakres treściowy:

 • kryteria diagnostyczne dla zespołu Aspergera,
 • wpływ problemów z funkcjami wykonawczymi i zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w szkole,
 • trudności komunikacyjne i językowe oraz problemy z rozumienie poleceń u ucznia z zespołem Aspergera,
 • trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych u ucznia z zespołem Aspergera,
 • sposoby wsparcia ucznia na lekcji,
 • zasady dotyczące zadawania prac domowych.

 Warunki współpracy:

 • laptop i projektor.

Kiedy dziecko nie mówi. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym (wykład z elementami warsztatu)

Prowadzący:  mgr Agnieszka Kubiak – psycholog,

mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Adresaci: spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników placówki: przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko z diagnozą lub podejrzeniem mutyzmu wybiórczego (pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi i administracji). W spotkaniu uczestniczą również rodzice dziecka z mutyzmem wybiórczym.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • zdobycie wiedzy na temat charakterystyki zaburzenia lękowego jakim jest mutyzm wybiórczy,
 • wzrost świadomości dotyczącej ewentualnych czynników podtrzymujących niemówienie występujących w domu lub środowisku szkolnym,
 • zwiększenie gotowości do współpracy pomiędzy placówką a rodziną dziecka z mutyzmem wybiórczym,
 • wzrost wiedzy na temat etapów terapii mutyzmu wybiórczego.

 Zakres treściowy:

 • czym jest mutyzm wybiórczy – opis zaburzenia,
 • mechanizm powstawania mutyzmu wybiórczego,
 • charakterystyka funkcjonowania osób z mutyzmem wybiórczym,
 • przygotowanie gruntu do terapii, analiza czynników podtrzymujących,
 • omówienie modelu swobodnego mówienia,
 • metody i techniki terapii MW: metoda 5 sekund, metoda trójkąta, sliding in nieformalny, sliding in formalny, modelowanie,
 • generalizacja mowy,
 • możliwe błędy w terapii mutyzmu wybiórczego.

       Warunki współpracy:

 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.


Zapraszamy do współpracy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie