Przejdź do treści
Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.poradnia.lukow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.poradnia.lukow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
Telefon: +48 25 798 21 19
Fax: +48 25 798 48 56
E-mail: ppp_lukow@interia.pl

e-puap: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie

Adres korespondencyjny: ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.02.2023

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia na stronie www zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie nie posiada aplikacji mobilnej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Istnieje możliwość umówienia wizyty w poradni z tłumaczeniem w podstawowym zakresie na język migowy. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Poradni, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane telefonicznie lub pisemnie z dopiskiem „prośba o skorzystanie z usług tłumacza migowego” poprzez pocztę tradycyjną/ elektroniczną, faks.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura wnioskowo-skargowa:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Dauter; mail: ppp_lukow@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 798 21 19.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać wykorzystując dane teleadresowe dostępne powyżej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, konkretne wskazanie, której informacji żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie mieści się na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami od ul. Wyszyńskiego i ul. Zabrowarnej; wejście na piętro schodami.
 • Poradnia posiada windę z płaskim podjazdem przy wejściu od parkingu na ul. Zabrowarnej.
 • Na parkingu od ul. Zabrowarnej wyznaczone jest oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych; miejsce to jest najbliżej windy.
 • Do Poradni i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pomieszczenia poradni są przestronne, dające możliwość swobodnego przemieszczania i mijania.
 • Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.
 • W budynku nie ma oznaczeń w brajlu, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.