Przejdź do treści
Strona główna » O nas

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w powiecie łukowskim.

Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne.

Działania diagnostyczne, orzekające i terapeutyczne podejmujemy na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom  i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia realizuje zadania przez:

 • diagnozę i orzecznictwo,
 • działania profilaktyczne,
 • specjalistyczną terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • psychoedukację,
 • konsultacje i mediacje,
 • działania informacyjne,
 • interwencje w środowisku wychowawczym ucznia,
 • doradztwo.

Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Dodatkowo udzielamy pomocy w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Wspieramy rodziców i nauczycieli w organizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego, w tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Realizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”, prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych, organizujemy spotkania dla psychologów, pedagogów i logopedów pracujących w przedszkolach i szkołach.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów (w tym tyflopedagogów, surdopedagoga i pedagoga specjalnego), logopedów (w tym surdologopedę i neurologopedów), fizjoterapeutę.

W ramach pracy Zespołu Orzekającego współpracujemy z lekarzem konsultantem – pediatrą, neurologiem dziecięcym.

Naszą pracę wspomagają pracownicy administracji i obsługi.

Poradnią kieruje dyrektor mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska.

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.

 • Obsługa interesantów przez sekretariat w godz. 7.30 – 15.30.
 • Prowadzenie działań diagnostycznych w godz. 8.00 – 16.00.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych do godz. 18.00.