Przejdź do treści
Strona główna » Współpraca ze szkołami i placówkami

Współpraca ze szkołami i placówkami

Opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

CEL OPRACOWANIA :

 • podniesienie jakości współpracy: jej skuteczności, terminowości, sposobu dokumentowania,
 • dobry przepływ informacji między Poradnią a szkołami i placówkami,
 • zwiększenie jasności i przejrzystości działania na rzecz szkół i placówek,
 • optymalne planowanie pracy.
 1. Działania konsultacyjne – zapoznanie się z problemem, zbieranie informacji ważnych dla rozwiązania problemu i omówienie wybranych strategii postępowania w celu jego rozwiązania.
 2. Działania diagnostyczne: badanie przesiewowe – skrócone badanie w celu wychwycenia problemu do pełnej diagnozy, badanie diagnostyczne – pełne badanie w celu zaplanowania dalszego działania, o ile nie ma możliwości dokonania badania w warunkach Poradni.
 3. Działania interwencyjne – postdiagnostyczne, zaplanowane działania wobec rozpoznanego problemu, mogą mieć następującą formę:
  • pracy z klasą,
  • pracy z radą pedagogiczną,
  • rozmowy z nauczycielami, rodzicami, dziećmi,
  • inicjowania współdziałania z różnymi instytucjami wspierającymi, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, szkół i placówek.
 4. Działania profilaktyczne: informacyjne, edukacyjne.
 5. Działania edukacyjno-doradcze.
 1. Pisemne zapotrzebowanie złożone przez dyrektora szkoły/przedszkola na co najmniej miesiąc przed terminem realizacji (z wyjątkiem zapotrzebowania na działania interwencyjne i konsultacyjne).
 2. W zapotrzebowaniu należy określić: 
  • rodzaj działania i  jego formę,
  • cel główny – czemu ma służyć świadczona pomoc,
  • temat (w zależności od rodzaju zajęć),
  • rodzaj odbiorców,
  • oczekiwany termin realizacji i określone ramy czasowe,
 3. w przypadku zapotrzebowania na działania profilaktyczno-edukacyjne konieczne jest rozpoznanie (wstępna diagnoza określająca skalę problemu, postawy i doświadczenia uczniów, rodziców i nauczycieli w danym obszarze), za które jest odpowiedzialna osoba zgłaszająca zapotrzebowanie,
 4. w przypadku zapotrzebowania na działania diagnostyczne należy przygotować listy imienne uczniów ze zgodą rodziców na badania. Jednorazowo badaniami przesiewowymi można objąć 1 klasę, badaniami logopedycznymi do 15 dzieci.
 5. W przypadku działań edukacyjnych niezbędny jest osobisty lub telefoniczny kontakt pracownika Poradni z osobą zgłaszającą zapotrzebowanie w celu określenia celów operacyjnych, a następnie omówienia kontraktu dotyczącego warunków realizacji założonego celu oraz precyzującego:
  • rodzaj pracy, np. wykład, warsztat, prelekcja,
  • cele operacyjne,
  • liczebność grupy,
  • czas i warunki zajęć,
  • materiały potrzebne do realizacji,
  • zasady pracy w grupie – współodpowiedzialność nauczycieli za dyscyplinę,
  • udział osób niezbędnych do realizacji celu (obecność wychowawcy, nauczycieli).
 6. Realizatorzy przedstawiają dyrektorowi Poradni konspekt zajęć zawierający dane dotyczące: adresatów działania, terminu, miejsca oraz cele, treści, sposób ewaluacji.
 7. Szkoła/placówka zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadania: obecność rodziców pożądana w zależności od rodzaju działania, konieczny jest udział rodziców przy badaniu diagnostycznym (z wyjątkiem badań przesiewowych). Szkoła/przedszkole powinna uzyskać zgodę rodziców na udział dzieci w programie edukacyjnym lub badaniu.
 8. Szkoła/przedszkole potwierdza aktualność zapotrzebowania na 2 dni przed umówionym terminem.
 9. Po badaniu diagnostycznym pisemną informację przekazuje się szkole/placówce jedynie na pisemny wniosek rodzic badanego ucznia, informację ustną przekazuje się wg zapotrzebowania szkoły/placówki.
 10. Realizator dokumentuje działanie we wskazanej przez szkołę/placówkę formie dokumentacji (w dzienniku lekcyjnym, zeszycie kontaktów z Poradnią).
 11. Po zakończeniu działania realizatorzy przedstawiają dyrektorowi Poradni raport z działania zawierający wszystkie elementy programowe i ewaluację; w ciągu 2 tygodni.

UWAGA: Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji zadań własnych na terenie szkół i placówek. Potwierdzenie współpracy dotyczy tylko zadań realizowanych wspólnie: współrealizowania projektów, programów profilaktycznych, edukacyjnych czy wspólnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży.

opr. mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska do użytku wewnętrznego PPP w Łukowie.