Przejdź do treści
Strona główna » ZAJĘCIA GRUPOWE REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI

ZAJĘCIA GRUPOWE REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Poniżej nasza oferta zajęć grupowych na terenie poradni.
Klikając w tytuł wyświetlisz szczegóły zajęć.

DLA DZIECI:

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – zajęcia warsztatowe
Zajęcia nie będą realizowane w roku szkolnym 2023/24.

Adresaci: dzieci mające trudność z samokontrolą złości, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym w grupie rówieśniczej

Cele: nauka podstawowych umiejętności społecznych (komunikacja, radzenie sobie z emocjami i stresem, rozwiązywanie problemów, stawianie i realizacja celów), nauczenie młodych ludzi samokontroli złości i agresji

Grupa wiekowa: dzieci z kl. V-VIII, zakwalifikowane po uprzednich spotkaniach indywidualnych

Ilość uczestników: 6-8 osób

Czas trwania zajęć: zajęcia odbywają się 2 x tygodniu, lub 1x w tygodniu,  w zależności od grupy, od tego uzależniony będzie czas trwania całego cyklu spotkań

Prowadzący: mgr Emilia Klimiuk – psycholog, mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Zajęcia odbędą się w przypadku zebrania się odpowiedniej wiekowo grupy.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci nieśmiałe, dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej

Cele: poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach przemocy oraz ćwiczenie ich w bezpiecznych warunkach zajęć, ćwiczenie postawy asertywnej, praca nad poczuciem własnej wartości

Grupa wiekowa: dzieci z klas IV-VI, VI- VIII

Ilość uczestników: 8-10 osób

Czas trwania zajęć: Zajęcia odbywają się 1 x tygodniu po 1 godz., przez około 3 miesiące

Prowadzący: mgr Joanna Cąkała – psycholog, mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Zajęcia odbędą się w przypadku zebrania się odpowiedniej wiekowo grupy.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Program profilaktyki uniwersalnej – zajęcia warsztatowe

Adresaci: zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci z naciskiem na dzieci, które nie potrafią radzić sobie z porażkami, mają tendencje do poddawania się, pesymizmu, utraty nadziei.

Grupa wiekowa: uczniowie klas II-VI (grupa młodsza klasy II-IV i starsza klasy V-VI)

Ilość uczestników: 8-10 osób

Cele:

 • promocja zdrowia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych,
 • kształtowanie postaw optymizmu oraz pozytywnego nastawienia,
 • wzmacnianie odporności na stres,
 • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy,
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,
 • rozwój umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji.

Czas trwania: program zaplanowany na cały rok szkolny – spotkania 1x w tygodniu, trwające

1 godzinę zegarową.

Prowadzący: mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Joanna Cąkała – psycholog

PRZYJACIELE ZIPPIEGO – zajęcia warsztatowe
Zajęcia nie będą realizowane w roku szkolnym 2023/24

Adresaci: dzieci potrzebujące wsparcia w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności psychospołecznych

Grupa wiekowa: uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej

Cel: Kształtowanie umiejętności psychospołecznych dzieci oraz rozwijanie umiejętności

konstruktywnego komunikowania się i mówienia o sobie

Czas trwania zajęć: zajęcia odbywają się 1x w tygodniu i trwają 45 minut

Ilość uczestników: 8-10 uczniów

Prowadzący: mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Katarzyna Chachaj – pedagog

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – zajęcia warsztatowe
Zajęcia nie będą realizowane w roku szkolnym 2023/24

Adresaci: dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie. 

Grupa wiekowa: dzieci 5 – 6 -letnie

Umiejętności rozwijane w czasie zajęć, to:

 • współpraca grupowa
 • rozpoznawanie własnych uczuć 
 • uczenie sposobów na ich wyrażanie w sposób konstruktywny
 • rozwijanie empatii
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozpoznawanie swoich mocnych stron i zasobów.

Liczba uczestników: 4 – 5 osób

Czas trwania: 1 spotkanie 60 min, trening do końca roku szkolnego 2020/21

Prowadzący: mgr Wioletta Kojtych – pedagog, mgr Renata Zielińska – psycholog

BAJKI, KTÓRE LUBIMY- zajęcia grupowe

Adresaci: dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz problemami w rozwoju funkcji słuchowo – językowych

Cele zajęć:

 • redukowanie stanów niepokoju, zwalczanie negatywnych emocji,
 • poszerzenie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • przełamywanie barier i zahamowań w grupie, budowanie wzajemnego zaufania, a przez

to spotęgowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Grupa wiekowa: dzieci w wieku 5-6 lat (Decyzję o zakwalifikowaniu do grupy podejmują prowadzący zajęcia.)

Liczba uczestników: 6-8 osób

Czas trwania zajęć: rok szkolny 2022/2023; zajęcia z dziećmi będą odbywały się raz w tygodniu 1 godzina (poniedziałek godz. 15-16)

Prowadzący: psycholog- Renata Zielińska, pedagog- Wioletta Kojtych, logopeda- Beata Smyk

WYSPA ZABAW – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci doświadczające różnorodnych trudności w funkcjonowaniu w sferze emocjonalno-

społecznej

Grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

Cele:

 • rozwijanie umiejętności werbalizowania własnych stanów emocjonalnych i potrzeb,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej akceptacji siebie, poznawania własnych mocnych i słabych stron,
 • nauka sposobów kompensowania pojawiających się w relacjach rówieśniczych trudności,
 • kształtowanie umiejętności odreagowywania nieprzyjemnych emocji w konstruktywny sposób,
 • kształtowanie umiejętności kierowania własnym zachowaniem,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 • uczenie się pełnienia różnorodnych ról społecznych,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
 • nauka proszenia o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Liczba uczestników: 4-8 osób

Czas trwania: program zaplanowany na cały rok szkolny; spotkanie raz w tygodniu trwające godzinę zegarową

Prowadzący: mgr Magdalena Mojska-Sadowska – psycholog,pedagog, mgr Iwona Połeć – pedagog

PODRÓŻE W NAS I WOKÓŁ NAS – zajęcia grupowe
Zajęcia nie będą realizowane w roku szkolnym 2023/24

Adresaci: dzieci ze zwiększoną potrzebą ruchu, z obniżoną koncentracją uwagi, z potrzebami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej

Grupa wiekowa: dzieci w wieku 5-6 lat

Cel: Niwelowanie trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, kształtowanie adekwatnej

samooceny i poczucie własnej wartości, rozwijanie odporności na frustrację i porażkę,

zaspokajanie zapotrzebowania na stymulację.

Czas trwania zajęć: zajęcia odbywają się 1x w tygodniu i trwają 45 minut

Ilość uczestników: 8-10 dzieci

Prowadzący: mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Katarzyna Chachaj – pedagog

CZYTANIE- TO ŁATWE! – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci 5 i 6 letnie

Czas trwania: 1 raz w tygodniu po 45 minut

Cel ogólny i zakres treściowy:

 • wzbudzanie zainteresowania mową i pismem,
 • ćwiczenie rozumowania przez analogię,
 • stymulowanie myślenia symbolicznego.

Liczebność grupy: 6 8 dzieci

Prowadzący: Anna Żądełek- logopeda, Justyna Goławska- psycholog

ŁATWIEJ DO SZKOŁY – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci z klas 0 i I, które nie osiągnęły gotowości szkolnej

Czas trwania: 1 raz w tygodniu po 45 minut

Cel zajęć:  niwelowanie trudności edukacyjnych, optymalizowanie warunków do uczenia się poprzez rozwijanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych oraz językowych.

Liczebność grupy: 6-8 dzieci

Prowadzący: Katarzyna Chachaj- pedagog, Anna Żądełek- logopeda

BYĆ AKTYWNYM – zajęcia ogólnokondycyjne bazujące na elementach integracji sensorycznej

Adresaci: Zajęcia skierowane są do chłopców w wieku 5-6 lat z problemami z integracją sensoryczną, ale potrafiących współpracować w grupie.

Cel: Celem zajęć jest stymulacja wszystkich zmysłów poprzez zabawę. Największy nacisk podczas spotkań kładziony będzie na stymulację czucia głębokiego i poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wykorzystamy gry i zabawy ruchowe. Dzieci będą współpracowały ze sobą,  ale  pojawi się również element rywalizacji. Zajęcia grupowe powodują, że dzieci chętniej odkrywają nowe aktywności, uczą się od siebie nawzajem i nawzajem stymulują do działania.

Liczebność grupy: 4 osoby.

Czas trwania: 45 minut raz w tygodniu  (poniedziałek godzina 16:00)

Prowadzący: mgr Joanna Mucha – fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej.

RYTM I RUCH

Adresaci: zajęcia skierowane do dziewczynek w wieku 6-7 lat.

Cel: Celem zajęć jest stymulacja wszystkich zmysłów poprzez ćwiczenia, praca nad wyrażaniem emocji poprzez ruchy ciała, rozluźnieniem, praca z oddechem. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać elementy metody Weroniki Sherborne i ćwiczeń koordynacyjnych w rytm muzyki. Podczas zajęć dziewczynki będą pracowały w grupach i parach tworząc zespół, współpraca będzie kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu. Praca zespołowa będzie służyła do większej otwartości dzieci i budowania prawidłowych relacji. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. Wykorzystując dotyk, ruch i wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne kształtuje się świadomość samego siebie i umożliwia to pogłębienie kontaktu z innymi ludźmi.

Liczebność grupy: 6 osób.

Czas trwania: 45 minut raz w tygodniu

Termin: poniedziałek, godzina: 18:00

Miejsce realizacji: PPP w Łukowie

Prowadzący: mgr Joanna Mucha – fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej.

RAZEM BYĆ

Adresaci: uczniowie klas IV-VII mający trudność w funkcjonowaniu w sferze emocjonalno-społecznej.

Cele:

• budowanie relacji z ograniczeniem dostępności urządzeń elektronicznych,

• uczestniczenie w formach aktywności wymagających kontaktu „twarzą w twarz”,

• rozwijanie indywidualnych umiejętności współpracy w grupie,

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

• doskonalenie umiejętności komunikacji z rówieśnikami oraz zachowań empatycznych.

Liczebność grupy: 4-8 osób.

Czas trwania: program zaplanowany na cały rok szkolny (od października 2023 do maja 2024); spotkanie raz w tygodniu (poniedziałek) trwające godzinę zegarową

Prowadzący: mgr Magdalena Mojska-Sadowska – psycholog, pedagog, mgr Iwona Połeć – pedagog

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:

MOJE DZIECKO DOJRZEWA – JA UCZĘ SIĘ DOJRZEWAĆ RAZEM Z NIM – zajęcia warsztatowe

Adresaci: rodzice nastolatków

Cele:

 • Poznanie, które z cech i umiejętności sprzyjają budowaniu zdrowych relacji rodziców z dorastającym dzieckiem
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania emocji, zachowań, uczuć doświadczanych przez nastolatków
 • Nabycie umiejętności wyciągania wniosków z trudnych sytuacji wychowawczych i umiejętności pokierowania dziecko, które jest w kryzysie 

Liczba uczestników: od 6 do 12 osób

Czas trwania: 2 godziny jednorazowo

Prowadzący: mgr Emilia Klimiuk – psycholog

INTEGRACJA SENSORYCZNA DLA NAJMŁODSZYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM – warsztaty dla rodziców jak stymulować zmysły dzieci w wieku 0 -3 lata poprzez zabawę

Adresaci: rodzice.

Cele i zakres treściowy:

– część teoretyczna – omówienie  jakie posiadamy zmysły i ich roli w rozwoju dzieci,

– część praktyczna – pokazanie przykładowych zabaw stymulujących poszczególne zmysły.

Liczba uczestników: do 6 osób

Czas trwania: jedno spotkanie 2 godziny.

Prowadzący: mgr Joanna Mucha – fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej.

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY – warsztaty umiejętności wychowawczych

Adresaci: rodzice i nauczyciele, przyszli rodzice, wychowawcy, pracownicy OPS, katecheci

Cele: wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności, które pozwalają na budowanie satysfakcjonujących relacji wychowawczych, co sprzyja budowaniu i wzmacnianiu czynników

chroniących; poprzez rozumienie potrzeb, aktywne wspieranie dzieci i młodzieży w harmonijnym rozwoju oraz bezpieczne rozwiązywanie problemów i konfliktów. W rezultacie przyczynia się to do podejmowania dobrych wyborów i ograniczenia występowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

Liczba uczestników: 10-12 osób

Czas trwania: cykl 10 spotkań po 4 godziny

Prowadzący: mgr Zofia Skrzymowska – logopeda, psychoprofilaktyk

RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI – warsztaty umiejętności wychowawczych

Adresaci: rodzice i nauczyciele, przyszli rodzice, którzy ukończyli I część warsztatów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Cele: poszerzenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli służących budowaniu dobrych relacji w rodzinie i grupie wychowawczych. Silna więź z rodzicami jest jednym z głównych czynników chroniących dzieci i młodzież, a temu służą umiejętności porozumiewania się w rodzinie, w grupie, umiejętności rozpoznawania potrzeb służących rozwojowi oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami i zachowaniami, jak złość, zazdrość, porównywanie, rywalizacja, agresja.

Liczba uczestników: 10-12 osób

Czas trwania: cykl 6-8 spotkań po 4 godziny

Prowadzący: mgr Zofia Skrzymowska – logopeda, psychoprofilaktyk