Przejdź do treści
Strona główna » Procedura współpracy i oferta zajęć

Procedura współpracy i oferta zajęć

Realizacja zajęć uzależniona jest od sytuacji epidemicznej.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI DZIAŁAŃ WSPOMAGANIA:

 1. Pisemne zapotrzebowanie złożone przez dyrektora szkoły/przedszkola na co najmniej miesiąc przed terminem realizacji (z wyjątkiem zapotrzebowania na działania na działania interwencyjne i konsultacyjne),
 2. W zapotrzebowaniu należy określić:
 • rodzaj działania i jego formę,
 • cel główny – czemu ma służyć świadczona pomoc,
 • temat (w zależności od rodzaju zajęć),
 • rodzaj odbiorców,
 • oczekiwany termin realizacji i określone ramy czasowe,
 • w przypadku zapotrzebowania na działania profilaktyczno-edukacyjne konieczne jest rozpoznanie (wstępna diagnoza określająca skalę problemu, postawy i doświadczenia uczniów, rodziców i nauczycieli w danym obszarze), za które jest odpowiedzialna osoba zgłaszająca zapotrzebowanie,
 • w przypadku zapotrzebowania na działania diagnostyczne należy przygotować listy imienne uczniów ze zgodą rodziców na badania (Jednorazowo badaniami przesiewowymi można objąć 1 klasę, badaniami logopedycznymi do 15 dzieci.).
 1. W przypadku działań edukacyjnych niezbędny jest osobisty lub telefoniczny kontakt przedstawiciela szkoły z pracownikiem Poradni zgłaszanym w zapotrzebowaniu w celu określenia celów operacyjnych, a następnie omówienia kontraktu dotyczącego warunków realizacji założonego celu oraz precyzującego:
 • rodzaj pracy, np. wykład, warsztat, prelekcja,
 • cele operacyjne,
 • liczebność grupy,
 • czas i warunki zajęć,
 • materiały potrzebne do realizacji,
 • zasady pracy w grupie – współodpowiedzialność nauczycieli za dyscyplinę,
 • udział osób niezbędnych do realizacji celu (obecność wychowawcy, nauczycieli).
 1. Szkoła/placówka zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadania: obecność rodziców pożądana w zależności od rodzaju działania, konieczny jest udział rodziców przy badaniu diagnostycznym (z wyjątkiem badań przesiewowych). Szkoła/przedszkole powinna uzyskać zgodę rodziców na udział w programie edukacyjnym lub badaniu.
 2. Szkoła/przedszkole potwierdza aktualność zapotrzebowania co najmniej na 2 dni przed umówionym terminem.
 3. Po badaniu diagnostycznym pisemną informację przekazuje się szkole/placówce jedynie na pisemny wniosek rodziców badanego ucznia, informację ustną przekazuje się wg zapotrzebowania szkoły/placówki.

 

UWAGA: Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji zadań własnych na trenie szkół i placówek. Potwierdzenie współpracy dotyczy tylko zadań realizowanych wspólnie: współrealizowania projektów, programów profilaktycznych, edukacyjnych czy wspólnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 DZIAŁANIA ADRESOWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY 

DZIAŁANIA ADRESOWANE DO RODZICÓW

DZIAŁANIA ADRESOWANE DO NAUCZYCIELI

ZAJĘCIA REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI