Przejdź do treści
Strona główna » Opiniowanie i orzekanie

Opiniowanie i orzekanie

Poradnia orzeka o potrzebie :

 • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole),
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 r.ż.) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • niesłyszących i słabosłyszących
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 r.ż.) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

Poradnia opiniuje w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • objęcia dziecka/ucznia odpowiednio zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z indywidualnym problemem zdrowotnym do klasy I szkoły ponadpodstawowej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • innych związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka.

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO PODJĘCIA BADAŃ W PORADNI W SPRAWIE:

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka – (wzór 1)
 2. Wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – (wzór 2)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – (wzór 4)
 4. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia
 5. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych realizowanych w innej placówce (jeżeli były wykonywane i są aktualne)
 6. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka (w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola)(wzór 8)

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka/ ucznia – (wzór 1)
 2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka /ucznia – (wzór 4)
 4. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia
 5. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych realizowanych w innej placówce (jeżeli były wykonywane i są aktualne)
 6. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (w przypadku, gdy uczęszcza do przedszkola/ szkoły)(wzór 8)
 7. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania (w przypadku, gdy dziecko/ uczeń realizuje już kształcenie specjalne)

            UWAGA:

 • W przypadku dziecka słabowidzącego należy dodatkowo złożyć wypełniony druk badania okulistycznego – (wzór 6)

ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka/ ucznia – (wzór 1)
 2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (w zaświadczeniu lekarz określa indywidualną lub grupową formę realizacji zajęć)(wzór 4)
 4. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.
 5. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych realizowanych w innej placówce (jeżeli były wykonywane i są aktualne)
 6. Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (w przypadku, gdy dziecko/ uczeń realizuje już zajęcia) – (wzór 13)
 7. Okresowa ocena funkcjonowania

INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka / ucznia – (wzór 1)
 2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia  – (wzór 4)
 4. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.
 5. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia – (wzór 8)

            UWAGA:

 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dodatkowo złożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza medycyny pracy  – (wzór nr 5)

TRUDNOŚCI SZKOLNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka / ucznia – (wzór 1)
 2. Badanie pediatryczne – (wzór 3)
 3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia – (wzór 8)
 4. Wytwory pracy ucznia (zeszyty, prace plastyczne) – opinia

            UWAGA:

 • W przypadku, gdy uczeń kierowany jest do poradni przez szkołę należy dodatkowo złożyć Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia – (wzór 7)

ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka / ucznia – (wzór 1)
 2. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej – (wzór 11)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – (wzór 12)

            UWAGA:

 • W przypadku, gdy uczeń kierowany jest do poradni przez szkołę należy dodatkowo złożyć Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia – (wzór 7)

SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

 1. Wniosek rodziców o badanie ucznia – (wzór 1)
 2. Badanie pediatryczne – (wzór 3)
 3. Opinia dotycząca ucznia szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu, pisaniu lub liczeniu – (wzór 10)
 4. Wytwory pracy ucznia (zeszyty, prace plastyczne)

UWAGA:

 • W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w czytaniu, pisaniu lub liczeniu należy dołączyć Opinię Rady Pedagogicznej – (wzór 9)

DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

 1. Wniosek rodziców o badanie ucznia – (wzór 1)
 2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość kształcenia w zawodzie (w przypadku wyboru szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
 3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka – (wzór 8)
 4. Kserokopie świadectwa szkolnego

            UWAGA:

 • W przypadku ubiegania się o opinię w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć kserokopie dokumentacji medycznej uwzględniającej problem zdrowotny.

ODROCZENIA ROZPOCZĘCIA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 1. Wniosek rodziców o badanie dziecka – (wzór 1)
 2. Badanie pediatryczne – (wzór 3)
 3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka – (wzór 8)
 4. Arkusz oceny gotowości szkolnej (w przypadku dzieci realizujących klasę 0)

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

 1. Wniosek rodziców o badanie ucznia – (wzór 1)
 2. Badanie pediatryczne – (wzór 3)
 3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka – (wzór 8)
 4. Opinia wychowawcy o predyspozycjach, możliwościach ucznia wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach