Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » “Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

“Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Rodzice dziecka – uchodźcy 

Dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:

  • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności, 
  • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenia i wsparcie dla dziecka.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

  • niesłyszące, 
  • słabosłyszące, 
  • niewidome, 
  • słabowidzące, 
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice. “

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim
Wniosek​_o​_wydanie​_orzeczenia​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.docx 0.02MB 

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku rosyjskim
Wniosek​_o​_wydanie​_orzeczenia​_-​_wersja​_w​_języku​_rosyjskim.docx 0.02MB 

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku polskim
Wniosek​_o​_wydanie​_orzeczenia​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.docx 0.02MB