Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Organizacja pracy Poradni od 4 maja 2020 r.

Organizacja pracy Poradni od 4 maja 2020 r.

W związku ze zniesieniem przez MEN czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020r.) informujemy, że od 4 maja 2020r. nasza placówka wznawia pracę w trybie stacjonarnym.

Informujemy, że proces wznowienia będzie miał charakter stopniowy, wynikający z dostosowania organizacji pracy do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Aktualnie oczekujemy na szczegółowe wytyczne GIS i PSSE w tej sprawie, na podstawie których zostaną opracowane i udostępnione procedury diagnozowania dzieci i młodzieży w sytuacji epidemii związanej z występowaniem Covid-19.

 

Część zadań Poradni związanych z udzielaniem specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego nadal realizujemy w formie pracy zdalnej. Kontynuujemy udzielanie porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom oraz realizację działań terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem dostępnych sposobów komunikacji na odległość (m.in. poprzez komunikatory internetowe, wiadomości SMS, pocztę elektroniczną oraz kontakt telefoniczny).

 

Na terenie poradni w pierwszej kolejności, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, będą realizowane działania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczeń i opinii (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opinie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego). Bezpośredni kontakt z klientem na terenie poradni odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, szczegółowym  uzgodnieniu telefonicznym.

 

Indywidualne wizyty diagnostyczne będą realizowane wyłącznie w sytuacjach, gdy do wniosku o wydanie w/w dokumentów wnioskodawcy nie dołączą aktualnych wyników badań potwierdzających zasadność ich wydania. 

W pozostałych przypadkach wydanie orzeczeń i opinii nastąpi na podstawie dostarczonych przez rodziców wcześniej przeprowadzonych badań lub wyników diagnoz z innych placówek.

 

Informujemy, że posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się zgodnie z harmonogramem, tj w każdy pierwszy wtorek miesiąca. 

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w godzinach pracy sekretariatu, drogą mailową (skany dokumentów) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej . Wzory druków znajdują się na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania”.

W sytuacji dostarczenia niekompletnej dokumentacji, pracownicy poradni będą kontaktować się z wnioskodawcami telefonicznie w celu ustalenia sposobu i terminu uzupełnienia wniosku.

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie

mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska