Przejdź do treści
Strona główna » Opiniowanie i orzekanie arch

Opiniowanie i orzekanie arch

 • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole);
 • kształcenie specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • niesłyszących i słabosłyszących
 • niewidomych i słabowidzących
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • przyjęcie kandydata z indywidualnym problemem zdrowotnym do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie dziecka

2. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka /ucznia

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie dziecka / ucznia

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia

5. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.

6. W przypadku dziecka słabowidzącego należy złożyć druk badania okulistycznego

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia

2. Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy

3. Badanie pediatryczne

4. Wytwory pracy ucznia (zeszyty, prace plastyczne)

5. Opinia Rady Pedagogicznej w przypadku gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia

2. Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia

4. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego