Przejdź do treści
Strona główna » O nas arch

O nas arch

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w Powiecie Łukowskim.

Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspiera rodziców i nauczycieli w organizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego, w tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Poradnia podejmuje działania diagnostyczne, orzekające i terapeutyczne na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

Opinie po badaniach i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, nauczania indywidualnego są wydawane wnioskodawcom.

Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne.

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zatrudnia:

 • 7 psychologów
 • 4 pedagogów w tym: pedagog specjalny, tyflopedagog, surdopedagog
 • 4 logopedów w tym: surdologopedzi, neurologopedzi
 • lekarza konsultanta Zespołu Orzekającego
 • pracowników administracji i obsługi.

Poradnią kieruje dyrektor mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska

Do zadań Poradni należy :

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży.
 • Wspomaganie efektywnego uczenia się oraz doskonalenie procesu nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 • Orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 • Opiniowanie w sprawach organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach stymulujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich szanse edukacyjne.

Poradnia realizuje zadania przez:

 • Diagnozę i orzecznictwo.
 • Działania profilaktyczne.
 • Specjalistyczną terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
 • Psychoedukację.
 • Konsultacje i mediacje.
 • Działania informacyjne.
 • Interwencje w środowisku wychowawczym ucznia.
 • Doradztwo.