Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców:

Rozpoczynający się rok szkolny 2020/21 stawia placówkom oświatowym szczególne wyzwania wynikające z konieczności wdrożenia obostrzeń sanitarnych w związku z występowaniem COVID-19. Ze względów epidemiologicznych zmienił się sposób funkcjonowania także naszej  Poradni.

Informuję, że z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego, w możliwym zakresie stopniowo realizować będziemy wszystkie zadania statutowe poradni, w tym prowadzenie diagnoz, terapii, szkoleń, konsultacji. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Wewnętrzne procedury działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w zakresie zapobiegania Covid-19 lub innej choroby wysoce zakaźnej”. Możecie Państwo zapoznać się z nim w zakładce Informacja o pracy Poradni podczas stanu epidemii.

WAŻNE:

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny lub terapeutyczny oraz nie narażać na zagrożenie innych dzieci i pracowników placówki do Poradni można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie wolno przychodzić do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wizyta jest umówiona na konkretny dzień i godzinę – nie należy przychodzić wcześniej niż 5 minut przed umówioną wizytą, podczas ustalania terminu rodzic powinien zapisać termin, godzinę, numer pokoju i nazwisko specjalisty.
  • Wejście na teren poradni następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przybycia na nr 25 798 2119 lub 25 798 4856.
  • Na terenie poradni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek (nie dotyczy dzieci do lat 4, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnych intelektualnie co najmniej w stopniu umiarkowanym),
  • Na wizytę w poradni – do budynku może wejść tylko jedna osoba opiekun, jeśli przyjeżdżają oboje rodzice/opiekunowie to jeden z nich czeka poza terenem poradni. Dotyczy to również rodzeństwa. Na teren poradni wychodzi tylko dziecko umówione na wizytę i jeden rodzic/opiekun. Wyjątek może stanowić jedynie dziecko niepełnosprawne, np. poruszające się na wózku, które potrzebuje pomocy dwóch osób podczas przemieszczania się.
  • Wskazane byłoby, żeby dziecko przyjeżdżało do Poradni z własnymi przyborami do pisania.
  • Przed przyjazdem należy porozmawiać z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa i że pracownik Poradni będzie pracował w przyłbicy i/lub w maseczce ochronnej, a rodzic niekoniecznie będzie mógł być obecny podczas diagnozy.
  • Należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • W przypadku, gdy po wizycie zaobserwujecie Państwo u dziecka lub siebie objawy wskazujące na ryzyko zakażenia, bądź członkowie Waszej rodziny lub osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną, jesteście Państwo bezwzględnie zobowiązani powiadomić o tym fakcie Poradnię!

 

Stosowanie się do naszych procedur oraz określonych nakazów i zakazów zgodnych z rekomendacjami GIS, MZ i MEN może istotnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni.

Zgodnie z rekomendacjami Lubelskiego Kuratora Oświaty zachęcam Państwa do zapoznania się na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe ze specjalnym listem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanym do rodziców uczniów. Szefowie MEN i GIS zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe i podkreślają, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Przypominam, że wszystkie działania diagnostyczne i terapeutyczne realizowane w Poradni wymagają złożenia stosownego wniosku – wzory wniosków znajdziecie Państwo w zakładce „Druki do pobrania”. Kwalifikacja do zajęć terapeutycznych dokonywana będzie w drugiej połowie września.

 

 

                                                                                  Dyrektor PPP w Łukowie

                                                                                  mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska