Przejdź do treści
Strona główna » Informacja o pracy Poradni podczas stanu epidemii

Informacja o pracy Poradni podczas stanu epidemii

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY DZIAŁANIA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŁUKOWIE

W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19

 LUB INNEJ CHOROBY WYSOCE ZAKAŹNEJ

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r. poz 878)
 • Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży ps://gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men, opublikowane dn. 11 maja 2020r. 

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni.
 • Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

 

Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:

 1. Poradnia będzie przyjmowała klientów w swojej siedzibie z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego. Rekomendowane jest wykonywanie części zadań statutowych, w szczególności wywiadu, konsultacji, porad w formie kontaktu zdalnego.
 2. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badanie odbywa się telefonicznie. Dokumenty mogą być dostarczane przesyłką pocztową lub przesyłane na adres e-mail poradni.
 3. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem ok. 2 m odległości między sobą. 
 4. W przypadku pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 5. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2). 
 6. W przypadku zaobserwowania przez pracownika poradni u siebie objawów chorobowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną chorobą zakaźną należy odstąpić od bezpośredniej pracy z klientami i niezwłocznie o takim fakcie poinformować telefonicznie dyrektora poradni. 
 7. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Osoby przebywające w poradni zobowiązane są do zachowania odstępu społecznego między poszczególnymi osobami ok. 2 m (nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 8. W czasie epidemii COVID-19 winda dla klientów poradni jest nieczynna, poza dziećmi z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą poruszanie się po schodach. 
 9. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce. 
 10. Pracownik w czasie rozmowy telefonicznej informuje również o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Poradni w czasie pandemii COVID-19, z którymi klienci mogą dodatkowo zapoznać się na stronie internetowej poradni poradnia.lukow.pl. Umożliwi to opiekunowi wcześniejsze wytłumaczenie dziecku procedur bezpieczeństwa i konieczność stosowania reżimu sanitarnego podczas wizyty w Poradni.
 11. Dziecko umawiane jest na konkretny dzień i godzinę zgodnie z przygotowanym harmonogramem czynności diagnostycznych tak, aby między kolejnymi diagnozami zachować odstęp czasowy umożliwiający dezynfekcję stanowiska pracy.
 12. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub jego rodziny, rodzice/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić poradnię i odwołać wizytę. 

Wizyta w Poradni

 1. Wizyta diagnostyczna w poradni może odbywać się wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu jej terminu z diagnostą. 
 2. W celu maksymalnego skrócenia wizyty w poradni rekomenduje się przeprowadzenie ustrukturyzowanego wywiadu z dorosłym klientem/rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w formie zdalnej.
 3. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi tylko z jednym opiekunem. Nie jest możliwe wejście na teren poradni z innym dzieckiem, które nie jest umówione na wizytę diagnostyczną. 
 4. Do poradni należy zgłosić się dokładnie o umówionej godzinie. 
 5. Przy wejściu do poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 6. Przed wejściem do poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia w specjalnie przygotowanym miejscu “Ankietę wstępnej kwalifikacji” w kierunku zakażenia SARS CoV-2 odpowiednią do wizyty diagnostycznej lub terapeutycznej (załącznik Nr 1).
 7. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika poradni. 
 8. W przypadku stwierdzenia w wywiadzie epidemiologicznym zwiększonego ryzyka zachorowania lub objawów infekcji (temperatura powyżej 37,5 stopni Celsjusza, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) nie jest możliwe wejście klientów na teren poradni. Wyznaczony zostanie inny termin przeprowadzenia diagnozy. 
 9. Na terenie poradni rodzic/opiekun powinien stosować środki ochrony osobistej, w szczególności przebywać w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 10. Zaleca się, aby dzieci w czasie diagnozy korzystały z jednorazowych przyłbic zamiast maseczki (przyłbicę dla dziecka rodzic zabezpiecza we własnym zakresie).
 11. Zasłanianie twarzy nie dotyczy:

– dziecka do ukończenia 4. roku życia, 

– osoby badanej, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

– osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

 1. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego, oznaczonego kosza znajdującego się w łazience, a następnie umyć i zdezynfekować ręce.
 2. Jeżeli w trakcie badania niezbędne będzie skorzystanie z toalety, konieczne jest ponowne dokładne umycie rąk i ich dezynfekcja.
 3. W trakcie diagnozy dziecko może zostać poproszone przez diagnostę o dodatkową dezynfekcję rąk (wskazane jest posiadanie własnego płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem dla dzieci), szczególnie przed próbami wykonawczymi testów, wymagającymi dotykania, manipulowania przedmiotami.
 4. Zalecane jest, aby podczas badania dziecko lub uczeń dysponował własnymi przyborami piśmienniczymi.
 5. Zaleca się, aby rodzice oczekiwali na dziecko w poczekalni lub poza nią na zewnątrz budynku. Odległość osób przebywających w poczekalni to ok. 2 m. 
 6. Po zakończeniu diagnozy możliwe jest przeprowadzenie rozmowy postdiagnostycznej, jednak wskazane jest, aby odbyła się ona w sposób zdalny (w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą komunikatorów), co pozwoli maksymalnie skrócić czas pobytu klientów na terenie poradni. 

Zachowanie profilaktyki 

 1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy oraz indywidualne środki ochrony osobistej w zależności od potrzeb: przezroczyste przesłony, przyłbice, maseczki, jednorazowe rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
 2. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowe suszarki do rąk.
 3. Przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: 

– mycia rąk,

– dezynfekcji rąk,

– zdejmowania i zakładania rękawiczek,

– zdejmowania i zakładania maseczki.

 

 1. Diagnosta oraz osoba badana zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed badaniem oraz w zależności od potrzeb. 
 2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych.
 3. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przede wszystkim używanych przyborów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, klawiatury i myszki, włączników światła używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu. Przeprowadzenie prac porządkowych będzie odnotowywane w raporcie.
 4. Należy regularnie przeprowadzać dezynfekcję lad, poręczy, klamek, dozowników na preparaty do higieny rąk, suszarek do rąk, toalet i umywalek, pojemników na odpady, możliwie kilka razy dziennie. Przeprowadzenie prac porządkowych będzie odnotowywane w raporcie.
 5. Po każdej diagnozie należy wywietrzyć gabinet co najmniej przez 15 minut. 
 6. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy oraz środki ochrony osobistej.
 7. W poradni w łazience znajduje się oznakowany, zamykany pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki i chusteczki higieniczne.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni wprowadza się rotacyjny system pracy, aby z gabinetu korzystało w jednym dniu maksymalnie dwóch pracowników pedagogicznych.
 9. Diagnozy przeprowadzane są w gabinetach do tego wyznaczonych, mających minimum 12 metrów kwadratowych. Z gabinetów w miarę możliwości usunięte są dywany i inne miękkie akcesoria, meble mają zmywalną powierzchnię.
 10. Pracownik pedagogiczny przeprowadzający diagnozę stara się zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia diagnozy dystans.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy poradni powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu informując o tym dyrektora.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób (pomieszczenie przy windzie).  
 3. W przypadku, gdy nie ma możliwości przeznaczenia odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.   
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub transportem sanitarnym.
 2. W przypadku, gdy objawy chorobowe wystąpią u dziecka przebywającego już na terenie poradni, należy niezwłocznie odizolować dziecko od innych osób i powiadomić o tym fakcie rodzica w celu odebrania dziecka z terenu poradni.
 3. Należy zgłosić incydent do dyrektora poradni, aby umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy ustalić listę osób bliskiego kontaktu z klientami podczas ich wizyty w poradni i zastosować się do zaleceń przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie.
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Postanowienia końcowe:

W przypadku zaobserwowania u klientów lub pracowników niepokojących objawów należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie:

 • adres: ul. Spółdzielcza 4, 21-400 Łuków
 • numer telefonu: 25 798 21 96 wew. 29
 • alarmowy numer telefonu: 609 630 042
 • e-mail: lukow@pis.gov.pl

W przypadku potrzeby zmiany organizacji trybu pracy poradni należy powiadomić także:

 • Powiatowy Zespół Oświatowy Starostwa Powiatowego w Łukowie: tel.25 644 07 95 lub 25 755 57 32,
 • kierownictwo Kuratorium Oświaty w Lublinie: tel. 781 720 288 lub 607 830 921.

 

Zastrzega się możliwość modyfikacji procedury w przypadku istotnych zmian przepisów prawnych lub  wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.