O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w Powiecie Łukowskim.

linia

Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspiera rodziców i nauczycieli w organizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego, w tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

linia

Poradnia podejmuje działania diagnostyczne, orzekające i terapeutyczne na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

Opinie po badaniach i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych, nauczania indywidualnego są wydawane wnioskodawcom.

Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne.

linia

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00

linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zatrudnia:

7 psychologów

4 pedagogów w tym:
– pedagog specjalny
– tyflopedagog
– surdopedagog

4 logopedów w tym:
– surdologopedzi
– neurologopedzi

lekarza konsultanta Zespołu Orzekającego

pracowników administracji i obsługi.

Poradnią kieruje dyrektor mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska

linia

Do zadań Poradni należy :

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży.

Wspomaganie efektywnego uczenia się oraz doskonalenie procesu nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

Orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Opiniowanie w sprawach organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach stymulujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich szanse edukacyjne.

linia

Poradnia realizuje zadania przez:

Diagnozę i orzecznictwo.

Działania profilaktyczne.

Specjalistyczną terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Psychoedukację.

Konsultacje i mediacje.

Działania informacyjne.

Interwencje w środowisku wychowawczym ucznia.

Doradztwo.

linia