Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Informacja o naborze do grupowych zajęć dla dzieci realizowanych na terenie poradni

Informacja o naborze do grupowych zajęć dla dzieci realizowanych na terenie poradni

Informujemy, że do dnia 20 września 2023  r. prowadzimy nabór do grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i uczniów, realizowanych na terenie poradni w roku szkolnym 2023/24:

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci nieśmiałe, dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej

Cele: poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach przemocy oraz ćwiczenie ich w bezpiecznych warunkach zajęć, ćwiczenie postawy asertywnej, praca nad poczuciem własnej wartości

Grupa wiekowa: dzieci z klas IV-VI, VI- VIII

Ilość uczestników: 8-10 osób

Czas trwania zajęć: Zajęcia odbywają się 1 x tygodniu po 1 godz., przez około 3 miesiące

Prowadzący: mgr Joanna Cąkała – psycholog, mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Zajęcia odbędą się w przypadku zebrania się odpowiedniej wiekowo grupy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Program profilaktyki uniwersalnej – zajęcia warsztatowe

Adresaci: zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci z naciskiem na dzieci, które nie

potrafią radzić sobie z porażkami, mają tendencje do poddawania się, pesymizmu, utraty nadziei.

Grupa wiekowa: uczniowie klas II-VI (grupa młodsza klasy II-IV i starsza klasy V-VI)

Ilość uczestników: 8-10 osób

Cele:

 •  promocja zdrowia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych,
 • kształtowanie postaw optymizmu oraz pozytywnego nastawienia,
 • wzmacnianie odporności na stres,
 • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy,
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,
 • rozwój umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji.

Czas trwania: program zaplanowany na cały rok szkolny – spotkania 1x w tygodniu, trwające

1 godzinę zegarową.

Prowadzący: mgr Agnieszka Kubiak – psycholog, mgr Joanna Cąkała – psycholog

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

BAJKI, KTÓRE LUBIMY- zajęcia grupowe

Adresaci: dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz problemami w rozwoju funkcji słuchowo – językowych

Cele zajęć:

 • redukowanie stanów niepokoju, zwalczanie negatywnych emocji,
 • poszerzenie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • przełamywanie barier i zahamowań w grupie, budowanie wzajemnego zaufania, a przez

to spotęgowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Grupa wiekowa: dzieci w wieku 5-6 lat (Decyzję o zakwalifikowaniu do grupy podejmują prowadzący zajęcia.)

Liczba uczestników: 6-8 osób

Czas trwania zajęć: rok szkolny 2022/2023; zajęcia z dziećmi będą odbywały się raz w tygodniu 1 godzina

Prowadzący: Wioletta Kojtych – pedagog, logopeda- Beata Smyk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYSPA ZABAW – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci doświadczające różnorodnych trudności w funkcjonowaniu w sferze emocjonalno-

społecznej

Grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

Cele:

 • rozwijanie umiejętności werbalizowania własnych stanów emocjonalnych i potrzeb,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej akceptacji siebie, poznawania własnych mocnych i słabych stron,
 • nauka sposobów kompensowania pojawiających się w relacjach rówieśniczych trudności,
 • kształtowanie umiejętności odreagowywania nieprzyjemnych emocji w konstruktywny sposób,
 • kształtowanie umiejętności kierowania własnym zachowaniem,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 • uczenie się pełnienia różnorodnych ról społecznych,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
 • nauka proszenia o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Liczba uczestników: 4-8 osób

Czas trwania: program zaplanowany na cały rok szkolny; spotkanie raz w tygodniu trwające godzinę zegarową

Prowadzący: mgr Magdalena Mojska-Sadowska – psycholog,pedagog, mgr Iwona Połeć – pedagog

………………………………………………………………………………………………………………………………

CZYTANIE- TO ŁATWE! – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci 5 i 6 letnie

Czas trwania: 1 raz w tygodniu po 45 minut

Cel ogólny i zakres treściowy:

 • wzbudzanie zainteresowania mową i pismem,
 • ćwiczenie rozumowania przez analogię,
 • stymulowanie myślenia symbolicznego.

Liczebność grupy: 6 8 dzieci

Prowadzący: Anna Żądełek- logopeda, Justyna Goławska- psycholog

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ŁATWIEJ DO SZKOŁY – zajęcia warsztatowe

Adresaci: dzieci z klas 0 i I, które nie osiągnęły gotowości szkolnej

Czas trwania: 1 raz w tygodniu po 45 minut

Cel zajęć:  niwelowanie trudności edukacyjnych, optymalizowanie warunków do uczenia się poprzez rozwijanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych oraz językowych.

Liczebność grupy: 6-8 dzieci

Prowadzący: Katarzyna Chachaj- pedagog, Anna Żądełek- logopeda

…………………………………………………………………………………………………………………………..

BYĆ AKTYWNYM – zajęcia ogólnokondycyjne bazujące na elementach integracji sensorycznej.

Adresaci: zajęcia skierowane są do chłopców w wieku 4-5 lat z problemami z integracją sensoryczną, ale potrafiących współpracować w grupie 4 osobowej.

Cel: Celem zajęć jest stymulacja wszystkich zmysłów poprzez zabawę. Największy nacisk podczas spotkań kładziony będzie na stymulację czucia głębokiego i poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wykorzystamy gry i zabawy ruchowe. Dzieci będą współpracowały ze sobą,  ale  pojawi się również element rywalizacji. Zajęcia grupowe powodują, że dzieci chętniej odkrywają nowe aktywności, uczą się od siebie nawzajem i nawzajem stymulują do działania.

Liczebność grupy: 4 osoby.

Czas trwania: 45 minut raz w tygodniu 

Prowadzący: mgr Joanna Mucha – fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RYTM I RUCH – zajęcia ogólnokondycyjne bazujące na elementach integracji sensorycznej.

Adresaci: zajęcia skierowane są do dziewczynek w wieku 6-7 lat z problemami z integracją sensoryczną, ale potrafiących współpracować w grupie 6 osobowej.

Cel: Stymulacja wszystkich zmysłów poprzez ćwiczenia, praca nad wyrażaniem emocji poprzez ruch ciała, rozluźnieniem, praca z oddechem. Wykorzystując dotyk, ruch i wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne kształtuje się świadomośc samego siebie i umożliwia to pogłębienie kontaktu z innymi ludźmi.

Liczebność grupy: 46 osób.

Czas trwania: 45 minut raz w tygodniu 

Prowadzący: mgr Joanna Mucha – fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA!!!

Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnego wniosku – zgłoszenia do udziału w zajęciach terapeutycznych (druk do pobrania w sekretariacie poradni lub ze strony internetowej – wzór nr 16 w zakładce DRUKI).

Nie uwzględniamy zgłoszeń telefonicznych.

Zajęcia realizowane będą jedynie w przypadku zebrania się odpowiedniej wiekowo grupy dzieci z podobnymi potrzebami. Kwalifikacja do zajęć dokonywana będzie przez specjalistów realizujących zajęcia do końca września 2023r. na podstawie analizy zgłoszenia. Zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 7.30 – 15.30 w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 41.