Opiniowanie i orzekanie

Poradnia orzeka o potrzebie :

 • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole);
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy :

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– niesłyszących i słabosłyszących,

– niewidomych i słabowidzących,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnością sprzężoną,

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– niedostosowanych społecznie;

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 r.ż.) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Poradnia

Poradnia opiniuje w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • przyjęcie kandydata z indywidualnym problemem zdrowotnym do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiomPoradnia

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO PODJĘCIA BADAŃ W PORADNI W SPRAWIE:

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie dziecka(wzór 1)

2. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – (wzór 2)

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka (wzór 8)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka(wzór 4)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia – (wzór 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia – (wzór 8)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka /ucznia   – (wzór 4)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia – (wzór 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka – (wzór 8)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka  – (wzór 4)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie dziecka / ucznia – (wzór 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia – (wzór 2)

3. Opinia zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia – (wzór 8)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia  – (wzór 4)

5. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.

W przypadku dziecka słabowidzącego należy złożyć druk badania okulistycznego (wzór 6)

TRUDNOŚCI SZKOLNYCH I WYCHOWAWCZYCH

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia – (wzór 1)

2. Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy – (wzór 7)

3. Badanie pediatryczne – (wzór 3)

4. Wytwory pracy ucznia (zeszyty, prace plastyczne).

5. Opinia Rady Pedagogicznej w przypadku gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wzór 9)

DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia – (wzór 1)

2. Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły o przeprowadzenie diagnozy – (wzór 7)

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia – (wzór 5)

4. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.