Dla uczniów

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE – zajęcia warsztatowe

 Prowadzący:    mgr Anna Wróblewska – pedagog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • lepsze poznanie się uczniów,
 • budowanie empatii,
 • integracja zespołu klasowego.

Zakres treściowy:

 • możliwość zaprezentowania siebie, swoich mocnych stron,
 • zabawy grupowe zachęcające do współpracy,
 • udzielanie przez uczniów informacji pozytywnych sobie nawzajem.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

TECHNIKI UCZENIA SIĘ – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:    mgr Anna Wróblewska – pedagog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV szkoły podstawowej

Czas trwania: 2 – 3 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • wzrost wiedzy uczniów na temat sprawnego uczenia się,
 • poznanie technik bazujących na skojarzeniach, ułatwiających zapamiętywanie nowych treści (mnemotechniki),
 • wzrost motywacji do nauki.

Zakres treściowy:

 • wiedza na temat praw rządzących pamięcią,
 • poznawanie sposobów uczenia się w zależności od typu systemu sensorycznego (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy),
 • omówienie warunków sprzyjających koncentracji uwagi, wykonywanie ćwiczeń stymulujących zdolność koncentracji,
 • przekazanie wiedzy na temat strategii pamięciowych, możliwość przećwiczenia ich przez uczniów.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

KIEDY MÓWIĆ NIE? – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne- zajęcia warsztatowe

 Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: dzieci 6-letnie oraz klasy I SP

Czas trwania: cykl 3 x 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • ukazanie typowych sytuacji, w których dziecko może być narażone na wykorzystanie, z silnym podkreśleniem prawa i obowiązku dziecka do powiedzenia „NIE”,
 • utrwalenie poznanych wiadomości i postaw w postaci obrazków, zagadek, rebusów.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • białe kartki A4, kredki.

MOJE UCZUCIA – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: dzieci 6-letnie

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
 • kojarzenie uczuć z różnymi sytuacjami,
 • uświadomienie sobie jak ludzie ujawniają przejawiane uczucia.

 Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, lepszego rozumienia siebie i innych ludzi,
 • uświadomienie znaczenia zachowań asertywnych dla właściwej komunikacji,
 • wyrabianie zdolności opanowywania i przezwyciężania złości oraz agresji,
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów,
 • nawiązywanie nieagresywnych kontaktów,
 • obserwowanie dobrych stron charakteru kolegów i własnego.

 Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, długopisy dla każdego ucznia.

PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI EMOCJONALNYCH – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele i  zakres treściowy:

 • uświadomienie uczniom, że nie ma emocji złych i dobrych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z uczuciami,
 • uświadomienie ważności pilnowania swoich granic.

 Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, długopisy dla każdego ucznia.

BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ! – zajęcia profilaktyczne- zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat problemu dokuczania,
 • większe poczucie sprawstwa i świadomość możliwości radzenia sobie z dokuczaniem zarówno przez osoby jej doświadczające, jak i w grupie świadków,
 • kształtowanie postawy empatii.

 Zakres treściowy:

 • przedstawienie problemu dokuczania, konsekwencji takich zachowań,
 • sposoby radzenia sobie z dokuczaniem,
 • Czy dokuczanie może być zabawą? Kim jest dobry kumpel i jak się nim stać?

 Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

 

ROZPOZNAWANIE UCZUĆ I ASERTYWNE SPOSOBY ICH WYRAŻANIA – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • lepsze poznanie emocji przeżywanych w różnych sytuacjach oraz zdolność ich nazywania,
 • lepsza umiejętność bezpiecznego wyrażania przykrych uczuć, zwłaszcza złości i agresji,
 • zapoznanie z komunikatem w języku JA.

 Zakres treściowy:

 • mapa uczuć,
 • sposoby radzenia sobie z frustracją, nieprzyjemnymi uczuciami,
 • komunikat „Ja” i trenowanie tej formy komunikacji.

 Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas całych zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia

 


 

NIE DAJ ZŁOŚCI SOBĄ RZĄDZIĆ! – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: uczniowie klas II – III szkoły podstawowej

Czas trwania: cykl 2  spotkań po 1 godzinie lekcyjnej

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • oswojenie i zrozumienie doświadczanych emocji,
 • budowanie umiejętności wyrażania złości.

 Zakres treściowy:

 • „Instrukcja obsługi złości” – przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z uczuciem złości,
 • zabawy i ćwiczenia pomagające lepiej poznawać złość w kontekście innych emocji.

 Warunki współpracy:

 • współdziałanie z wychowawcą w przygotowaniu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć.

INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA WOBEC UCZNIÓW EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: uczniowie  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, rodzice

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji.

 Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, oparte o stanowisko szkoły (oczekujące zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

 Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

 


 

EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas IV – VII szkół podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • wyposażenie uczniów w wiedzę na temat funkcjonowania procesów poznawczych zaangażowanych w czasie uczenia się oraz w umiejętności stosowania niestandardowych technik uczenia się.

 Zakres treściowy:

 • motywacja wewnętrzna, a motywacja zewnętrzna,
 • prawa pamięci,
 • warunki „skutecznej nauki”,
 • dominujący kanał sensoryczny,
 • techniki pamięciowe i ich zastosowanie.

 


STRES – JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ? – zajęcia warsztatowe

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas IV – VIII szkół podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele:

 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat objawów, skutków i sposobów radzenia sobie ze stresem.

 Zakres treściowy:

 • stres jako nieodłączna część życia – definicja,
 • źródła stresu oraz rozpoznawanie objawów,
 • „łańcuch reakcji” w sytuacji trudnej,
 • pozytywne i negatywne konsekwencje doświadczania stresu,
 • jak radzić sobie ze stresem, jak dbać o zdrowie.

MOJE ŻYCIE – MOJA WARTOŚĆ – warsztaty profilaktyczne

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Emilia Klimiuk – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas VII– VIII szkół podstawowych i uczniowie szkoły ponadpodstawowej

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

 

Cele:

 • ukazanie wartości, jaką jest życie,
 • zwiększenie świadomości siebie,
 • pobudzenie refleksji nad własnym życiem,
 • podniesienie poczucia wartości, samoakceptacja,
 • odkrywanie sensu i celu życia,
 • zapoznanie z zagrożeniami życia.