Dla rodziców

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole lub szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej,
 • uświadomienie roli rodziców w stymulowaniu rozwoju dziecka.

Zakres treściowy:

 • dojrzałość szkolna – co się na nią składa,
 • umiejętności, których warto nauczyć dziecko przed pójściem do szkoły,
 • rola rodziców w poszerzaniu wiedzy i umiejętności dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop i projektor.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI WARUNKUJĄCE SUKCES EDUKACYJNY DZIECI – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat zabaw dydaktycznych i warunków stymulujących rozwój dziecka.

Zakres treściowy:

 • gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka i warunkujące uzyskanie sukcesu edukacyjnego,
 • ważne zasady pracy stymulującej i korygującej rozwój dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, projektor.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA PRZEZ ZABAWĘ – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice uczniów klas 0, I – III

Czas trwania: 1  godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat przygotowania dzieci do podjęcia nauki czytania.

Zakres treściowy:

 • co rodzice mogą zrobić, żeby dzieci lubiły czytać,
 • ćwiczenia i zabawy przygotowujące dziecko do czytania i pomagające rozwijać te umiejętność,
 • sposoby motywowania dzieci do czytania,
 • pomoce terapeutyczne i publikacje wspierające naukę czytania,
 • katalog interesujących książek dla dzieci.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, projektor.

MAŁE DZIECKO ŹLE MÓWI – prelekcja

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli, specjaliści

Czas trwania: 1-2  godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • omówienie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy,
 • diagnoza różnicowa najważniejszych zaburzeń mowy,
 • kierunki postępowania terapeutycznego.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

DZIECI Z WADAMI WYMOWY W SZKOLE – prelekcja

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele

Czas trwania: 1-2  godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • omówienie prawidłowego rozwoju sprawności artykulacyjnych i najczęściej występujących wad wymowy,
 • ukazanie jak wady wymowy wpływają na trudności szkolne uczniów,
 • zestawienia zaleceń.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele

Czas trwania: 4-6  godzin zegarowych

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • część teoretyczna: najważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki; wskazówki dla nauczycieli/rodziców, jak mogą pomóc dziecku z zaburzeniami mowy; prawidłowy rozwój mowy dzieci i jej zakłócenia; poprawne a wadliwe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych,
 • część warsztatowa: analiza prawidłowego układu narządów przy artykulacji wybranych głosek; praktyczne ćwiczenia: oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie miękkie), rozwijające percepcje słuchową, słuchu fonematycznego, gimnastyka narządów mowy na wesoło – propozycje dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

JAK WSPOMAGAĆ U DZIECI ROZWÓJ FUNKCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA

Prowadzący:      mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci klas 0, I – III

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

 • krótkie omówienie roli funkcji słuchowych w nabywaniu sprawności czytania i pisania,
 • prezentacja ćwiczeń stymulujących funkcje słuchowe.

ZAJĘCIA STYMULUJĄCO-RELAKSACYJNE metodą Weroniki Sherborne

Prowadzący:   mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: dziecko wraz z rodzicami

Czas trwania: 2  miesiące – spotkania 30-minutowe 1 raz w tygodniu

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

 • pogłębienie relacji rodzice – dziecko, dziecko – rodzice,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej.

Warunki współpracy:

 • obecność mamy lub taty.

JAK ZADBAĆ O DOBRY ROZWÓJ MOJEGO DZIECKA? – wykład z elementami warsztatu

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat)

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole lub szkoła

Cele:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy rodziców na temat specyfiki funkcjonowania i potrzeb rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym,
 • wsparcie rodziców w pracy z dzieckiem, podzielenie się pomysłami prostych zabaw wszechstronnie wspierających rozwój dziecka, zarówno sferę poznawczą, jak i emocjonalno-społeczną.

Zakres treściowy:

 • charakterystyka funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym,
 • potrzeby dziecka przedszkolnego,
 • zabawy wspierające rozwój poznawczy dzieci,
 • wspomaganie dziecka w rozwoju emocjonalnym,
 • jak budować kontakt z dzieckiem? – zasady,
 • dlaczego nie zawsze idzie „jak z płatka”, kiedy potrzebna jest pomoc?

Warunki współpracy:

 • grupa rodziców dzieci przedszkolnych: 8-30 osób,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

SŁOWA MAJĄ MOC, CZYLI O SZTUCE CHWALENIA – spotkanie warsztatowe

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole lub szkoła

Cele:

 • poprawa jakości kontaktu pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
 • zwiększenie świadomości rodziców jaki rodzaj pochwały wpływa pozytywnie na rozwój dziecka.

Zakres treściowy:

 • czy chwalenie „psuje” dzieci,
 • na czym polega „dobre chwalenie” – różnica między pochwałą a oceną,
 • zasady komunikacji,
 • antypochwały.

Warunki współpracy:

 • grupa rodziców: 8-20 osób.
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • flipchart (opcjonalnie).

ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ DZIECKA

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Barbara Kubiak – psycholog

Adresaci: rodzice dzieci w wieku 5-8 lat oraz ich rodzice

Czas trwania: 4 spotkania po ok 1 godzinie zegarowej

Miejsce realizacji: poradnia

Cele:

 • rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych takich jak: zwiększona samoświadomość i lepsze zrozumienie samego siebie; umiejętność lepszego relaksowania się i uwalniania od napięcia fizycznego; umiejętność większego skupiania się i koncentracji, co jest kluczowe w procesie nauki; zdolność skutecznego radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami poprzez spokojniejsze reagowanie na stres.

Zakres treściowy:

 • rozpoznawanie stresu/relaksu – różnice doświadczaniu tych stanów w ciele,
 • techniki relaksacyjne: techniki oddechowe oraz progresywna relaksacja mięśniowa,
 • ćwiczenie uważności w rozpoznawaniu sygnałów z własnego ciała oraz od innych osób,
 • złość – jak ją przeżywamy i jak ją oswoić,
 • strach i jak poradzić sobie ze strachem.

Warunki współpracy:

 • zebranie się grupy dzieci w wieku 5-8 lat (5-8 osób).

INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA WOBEC UCZNIÓW EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, nauczyciele, uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używanie substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, oparte o stanowisko szkoły (oczekujące zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

SZKOŁA I RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, wychowawcy uczniów klas V – VII szkół podstawowych, gimnazjalistów

Czas trwania: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmacnianie ochrony uczniów w okresie dojrzewania praz zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem i rozwojem autonomii nastolatków; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania; rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych,
 • podniesienie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci; asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic; wspólnego wypracowania procedur z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

Warunki współpracy:

 • zajęcia warsztatowe z udziałem i pracą wychowawcy; metody interaktywne.

WSPIERAM MOJE DZIECKO/UCZNIA WE WŁAŚCIWYM WYBORZE DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:   mgr Renata Okoń – psycholog

Adresaci: rodzice, nauczyciele wychowawcy

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • analiza potencjału ucznia/dziecka,
 • mocne i słabe strony,
 • predyspozycje i talenty,
 • zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje społeczne, kluczowe wektory w wyborze zawodu,
 • aspiracje rodziców a możliwości i realia ich realizacji przez dziecko/ucznia,
 • przekaz doświadczeń o zawodach w rodzinie,
 • wartość pracy.