Dla nauczycieli

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ADHD?

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele klasa I – VI

Czas trwania: 2 godziny zegarowe (wykład z elementami warsztatu)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat problematyki ADHD,
 • omówienie charakterystyki dziecka nadpobudliwego w trzech nefrologicznych obszarach: aktywność ruchowa, koncentracja uwagi, impulsywność,
 • opracowanie strategii radzenia sobie z uczniem z ADHD w toku lekcji,
 • wypracowanie strategii wsparcia ucznia z takimi problemami w szkole i udzielenie mu adekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach aktualnego prawa oświatowego.

Zakres treściowy:

 • czy ADHD istnieje naprawdę i na czym polega to zaburzenia,
 • z jakimi trudnościami zmaga się uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w szkole,
 • co pomaga – strategie wspierające ucznia i nauczyciela w toku lekcji,
 • co w indywidualnym programie  terapeutycznym można zaproponować uczniowi, aby w jego funkcjonowaniu następowała systematyczna poprawa.

Warunki współpracy:

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

JAK RADZIĆ SOBIE Z DOKUCZANIEM W KLASIE?

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele klasa I – VI

Czas trwania: 2-3 godziny zegarowe (wykład z elementami warsztatu)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat dokuczania,
 • wypracowanie pomocnych strategii w zapobieganiu zjawisku dokuczania,
 • opracowanie strategii interwencji, gdy dokuczanie już ma miejsce.

Zakres treściowy:

 • czym jest dokuczanie,
 • charakterystyka grup osób biorących udział w tym zjawisku: sprawcy, ofiary i świadkowie,
 • czynniki chroniące przed dokuczaniem i budowanie zdrowej atmosfery w klasie,
 • jak rozmawiać z uczniami, gdy problem dokuczania istnieje; Metoda Wspólnej Sprawy.

Warunki współpracy:

 

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA WOBEC UCZNIÓW EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: nauczyciele, rodzice, uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używanie substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, oparte o stanowisko szkoły (oczekujące zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

SZKOŁA I RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: wychowawcy uczniów klas V – VII szkół podstawowych, gimnazjalistów, rodzice

Czas trwania: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmacnianie ochrony uczniów w okresie dojrzewania praz zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem i rozwojem autonomii nastolatków; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania; rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych,
 • podniesienie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci; asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic; wspólnego wypracowania procedur z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

Warunki współpracy:

 • zajęcia warsztatowe z udziałem i pracą wychowawcy; metody interaktywne.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: rady pedagogiczne szkół

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła


JAK WSPOMAGAĆ U DZIECI ROZWÓJ FUNKCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA

Prowadzący:      mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci klas 0, I – III

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

 • krótkie omówienie roli funkcji słuchowych w nabywaniu sprawności czytania i pisania,
 • prezentacja ćwiczeń stymulujących funkcje słuchowe.

ZŁOŚĆ. CZYM JEST I JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: nauczyciele młodszych grup przedszkolnych

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole

Cele i zakres treściowy:

 • poznanie rozwoju emocjonalnego przedszkolaka,
 • czy kara jest skuteczna,
 • sposoby radzenia sobie ze złością.

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: nauczyciele klasa IV – VIII

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • część teoretyczna: definicja motywacji, rodzaje motywacji, motywacja a potrzeby ucznia, co obniża motywację, nauczyciel a motywacja ucznia, czynności motywujące ucznia, metody aktywizujące motywację,
 • część warsztatowa: praca w grupach – omówieni indywidualnego przypadku, plan pracy z uczniem.

Warunki współpracy:

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

ROZWÓJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ W AUTYZMIE

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: nauczyciele, specjaliści pracujący z osobami z autyzmem

Czas trwania: 2 godziny zegarowe  (wykład z elementami warsztatu)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • omówienie etapów rozwoju komunikacji,
 • charakterystyka mowy w autyzmie,
 • wskazówki – jak kształtować sprawności komunikacyjne dzieci z autyzmem.

Warunki współpracy:

 • laptop, rzutnik, głośniki.

ALALIA

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: nauczyciele, specjaliści

Czas trwania: 3 – 4 godziny zegarowe  (wykład z elementami warsztatu)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • przybliżenie terminologii logopedycznej związanej z alalią,
 • funkcjonowanie dziecka z alalią na podstawie filmów i doświadczeń; diagnoza różnicowa,
 • schemat postępowania terapeutycznego.

Warunki współpracy:

 • laptop, rzutnik, głośniki, duże arkusze papieru, flamastry.

WOKÓŁ AUTYZMU. JAK POMÓC OSOBOM Z AUTYZMEM. JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI Z AUTYZMEM.

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: nauczyciele, specjaliści pracujący z osobami z autyzmem

Czas trwania: 2 godziny zegarowe  (wykład z elementami warsztatu)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat autyzmu i strategii postępowania wobec osób z autyzmem.

Zakres treściowy:

 • objawy diagnostyczne dla autyzmu,
 • różnicowanie autyzmu z innymi zaburzeniami,
 • wpływ problemów z funkcjami wykonawczymi i zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie osoby z autyzmem,
 • trudności językowe i komunikacyjne u osób z autyzmem,
 • teorie dotyczące spektrum zaburzeń autystycznych,
 • metody terapeutyczne i strategie pomocne w pracy z osobami z autyzmem,
 • kształtowanie umiejętności metodą Małych Kroków,
 • stosowanie różnych rodzajów podpowiedzi,
 • rodzaje wzmocnień i rodzaje ich podawania,
 • katalog interesujących publikacji i filmów nt. zaburzeń autystycznych.

Warunki współpracy:

 • laptop, rzutnik, głośniki, papier ksero, długopisy.

CO MI POMAGA W SZKOLE? SPOSOBY PRACY Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA.

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – psycholog

Adresaci: nauczyciele

Czas trwania: 2 godziny zegarowe (wykład)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy nt. Zespołu Aspergera,
 • trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych u uczniów z Zespołem Aspergera,
 • strategie ułatwiające funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera w szkole.

Zakres treściowy:

 • kryteria diagnostyczne dla Zespołu Aspergera,
 • wpływ problemów z funkcjami wykonawczymi i zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera w szkole,
 • trudności komunikacyjne i językowe oraz problemy z rozumieniem poleceń u ucznia z Zespołem Aspergera,
 • trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych u ucznia z Zespołem Aspergera,
 • sposoby wsparcia ucznia na lekcji,
 • zasady dotyczące zadawania prac domowych.

Warunki współpracy:

 • laptop i projektor.

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW KLAS I – III. WYBRANE METODY I TECHNIKI TERAPEUTYCZNE, PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH.

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: nauczyciele klas I – III

Czas trwania: zajęcia warsztatowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy

 • wymiana doświadczeń nt. metod, programów, narzędzi, zestawów ćwiczeń wykorzystywanych w pracy terapeutycznej,
 • wypracowanie pomocnych strategii w zapobieganiu zjawisku dokuczania,
 • opracowanie strategii interwencji, gdy dokuczanie już ma miejsce.

Warunki współpracy:

 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu.

WSPIERAM MOJE DZIECKO/UCZNIA WE WŁAŚCIWYM WYBORZE DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ – prelekcja dla rodziców

Prowadzący:   mgr Renata Okoń – psycholog

Adresaci: nauczyciele wychowawcy, rodzice

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • analiza potencjału ucznia/dziecka,
 • mocne i słabe strony,
 • predyspozycje i talenty,
 • zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje społeczne, kluczowe wektory w wyborze zawodu,
 • aspiracje rodziców a możliwości i realia ich realizacji przez dziecko/ucznia,
 • przekaz doświadczeń o zawodach w rodzinie,
 • wartość pracy.