Akty prawne

PODST. PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIA MEN oraz USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

 • z dnia 1 lutego 2013r. w spr. szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; Dz.U. z 2013r. poz.199.
 • z dnia 25 sierpnia 2017r. zm. rozp. w spr. szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych. poradniach specjalistycznych; Dz.U. z 2017r. poz.1647.
 • z dnia 7 września 2007r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych  poradniach psychologiczno-pedagogicznych; Dz.U z 2017r. poz.1743.
 • z dnia 9 sierpnia 2017r. w spr. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Dz.U. z 2017r. poz. 1591.
 • z dnia 9 sierpnia 2017r.w spr. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; DZ.U. z 2017r. poz.1616.
 •  z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające. rozp. w spr. ind. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; Dz.U. z 2017r. poz.1656.
 • z dnia 24 sierpnia 2017r. w spr. org. wczesnego wspomagania rozwoju  dzieci; Dz.U. z 2017r. poz. 1635.
 • z dnia 9 sierpnia 2017r. w spr. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosow. społ; DZ.U. z 2017r. poz. 1578.
 • z dnia 3 sierpnia 2017r. w spr. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; Dz.U. z 2017r. poz. 1534.
 • z dnia 9 sierpnia 2017r. w spr. warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji ind. programu lub toku nauki; Dz.U. z 2017r. poz.1569.
 • z dn. 18 sierpnia 2015 r. w spr. zakresu i form prowadzenia w szk. i pl. systemu ośw. działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii; Dz.U. z 2015r. poz. 1249.
 • z dnia 23 kwietnia 2013r. w spr. warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z up. um. w stopniu głębokim; Dz.U. z 2013r. poz.529.
 • USTAWA z dn. 14.12.2016r. Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949:
 • art.35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 r.ż.
 • art.35.2 obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem r.szk. w r. kalend. w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szk. podst. nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. r.ż.
 • art.36.1 na wniosek rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat,
 • art.36.2 dyrektor sp. przyjmuje dziecko do kl. I, które korzystało z wychowania przedszk. w r.szk. poprzedz. albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię,
 • art.36.4 dyrektor sp. na wniosek rodziców złożony do 31 sierpnia + opinia ppp odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok,
 • art.36.17 za spełnianie obowiązku szk. uznaje się udział dzieci i mł. w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • art.38.1-4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kszt. sp. mogą być odroczone do końca r.szk. w którym kończą 9 lat, wniosek składają R na każdy rok szk.+ dołączają opinię o potrzebie odroczenia,
 • art.37.1 dyr. szk. zezwala na pozaszkolną realizację obowiązku szk. o każdej porze r.szk. na wniosek R + opinia PPP + oświadczenie R o zapewnieniu warunków realizacji podstawy pr. + zobowiązanie do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 • art.127.11 opinie dla ucz. ze specyficznymi trud. w uczeniu się wydają też niepubliczne poradnie + odroczenia.
 • USTAWA z 14 grudnia 2016r. art.312: orzeczenia o potrzebie kształcenia sp. wydane przed 1.09.2017r. na okres I etapu ed. zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w kl.IV; II etapu ed. zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkoły podstawowej.